(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน

(๔) ให้คําปรึกษา และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ***
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐

บุคลากร

นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

นางสาวสุรีรัตน์ ชูวาพิทักษ์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวพลอยชมพู จันทสิงห์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวปริศนา เยื่อใย

นิติกรปฏิบัติการ

นายสรวิศ บุณยศิริชัย

นิติกรปฏิบัติการ

นายไกรศักดิ์ บัวสมศรี

นิติกร

นางเบญจมาศ มูลขุนทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุดารัตน์ ปิยะสถิตย์

นิติกรชำนาญการ

นายศุภกรณ์ ทองศรี

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวรัชชัญญา นิยมเดชา

นิติกรปฏิบัติการ

นายสุรเดช ด่านศิริ

นิติกร

นายพีรวิชญ์ จันทร์เครือยิ้ม

นิติกร

นางศิริพรรณ ศุภสินมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุจิรา นาแซง

นิติกรชำนาญการ

นายทวีศักดิ์ นวลจันทร์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวศุภิสรา คำสายใย

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกัญญา มะระสี

นิติกร

นางสาวสุนิสา กาสีนำ

นิติกร