slot deposit pulsa slot gacor sbobet idn poker Joker123 เกี่ยวกับเรา – กลุ่มนิติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน

(๔) ให้คําปรึกษา และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ***
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐

บุคลากร

นางสาวสุรีรัตน์ ชูวาพิทักษ์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวพลอยชมพู จันทสิงห์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวรัชชัญญา นิยมเดชา

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกัญญา มะระสี

นิติกร

nui

นายณัฏฐศักดิ์ ฤทธิคุปต์

นิติกร

นางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์

นิติกรชำนาญการ

นายศุภกรณ์ ทองศรี

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวศุภิสรา คำสายใย

นิติกรปฏิบัติการ

นายสุรเดช ด่านศิริ

นิติกร

นางศิริพรรณ ศุภสินมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุจิรา นาแซง

นิติกรชำนาญการ

นายสรวิศ บุณยศิริชัย

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุนิสา กาสีนำ

นิติกร

นางสาวรัตติยาภรณ์ ธรรมสาร

นิติกร

นางเบญจมาศ มูลขุนทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป