slot deposit pulsa tanpa potongan ประกาศกระทรวง – กลุ่มนิติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวง

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕)                 ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๕)               ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔)   

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๔)                 ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)              ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒) Thai Ver / Eng Ver )

 

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๖๐)               ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)               ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๕๙)               ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๕๘)             ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๘) 

ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๕๗)                ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๗)                 ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๗)               ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖)              ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖)

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕) 

    

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เรื่อง กำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.๒๕๕๒     (PDF)   


-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
เรื่อง กำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการที่โครงการหรือกิจการสามารถขอรับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๘     (PDF)


-ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๓)                 ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๙)              ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๙)              ฉบับที่ ๑(พ.ศ.๒๕๓๕)

-ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๙)                 ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)              ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๕)

-ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องมีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.๒๕๒๔     (PDF)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕)                ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕)               ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)              ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๒)  Thai Ver / Eng Ver )

 

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๙)                ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘)               ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๓)                 ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓)

 

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๐)                ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕)                 ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๓)              ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว  

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑)               ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และแนวทางในการจัดทำ EIA

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๙)                   ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๐)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ 

ฉบับ (พ.ศ. ๒๕๕๕๓)               ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๐)               ฉบับ (พ.ศ.๒๕๔๖)             

-ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่

ฉบับ (พ.ศ. ๒๕๔๐)                  ฉบับ (พ.ศ.๒๕๓๕)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๖๔) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๙

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๒) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๐                    ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๑) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๐

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๔๖) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๔๐

-ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๓๙) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๓๕                  

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภออ่าวลึก  อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง  อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๙)               ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๓)               ฉบับ(พ.ศ.๒๕๕๐)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และสัตหีบจังหวัดชลบุรี

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๖๓)               ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕)                  ฉบับ (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖   
(PDF)

-ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๔๐)               ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และสัตหีบจังหวัดชลบุรี 

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๖๑) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๓                    ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๙) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๓

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๘) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๓             

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๒) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๔๖                    ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๑) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๔๖

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๔๖) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๔๐

-ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ฉบับ (พ.ศ.๒๓๙) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๓๕


-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ฉบับ(พ.ศ.๒๕๖๓)               ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๓)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๖๑)                  ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๓)                 ฉบับ (พ.ศ.๒๕๔๗)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๙) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๓                    ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๘) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๓

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๒) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๔๗

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฉบับ(พ.ศ.๒๕๖๑)               ฉบับ(พ.ศ.๒๕๕๓)               ฉบับ(พ.ศ.๒๕๔๘)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.๒๕๕๘ (PDF)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓)               ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๙)               ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๐)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๖๔) ขยายประกาศปี (พ.ศ.๒๕๕๙)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๙)               ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๐)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓)               ฉบับ (พ.ศ.๒๕๖๐)               ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๓)                ฉบับ (พ.ศ.๒๕๔๖)

-ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ฉบับ (พ.ศ. ๒๕๔๐)                  ฉบับ (พ.ศ.๒๕๓๕)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๙) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๓                    ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๘) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๓

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๒) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๔๖                    ฉบับ (พ.ศ.๒๕๕๑) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๔๖

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๔๖) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๔๐

-ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๓๙) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๓๕                    ฉบับ (พ.ศ.๒๕๓๘) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๓๕


-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ฉบับ(พ.ศ.๒๕๖๑)               ฉบับ(พ.ศ.๒๕๕๓)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๘  (PDF)    

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๘ (PDF)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗     (PDF)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฉบับ (พ.ศ.๒๕๖๔) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๗                    ฉบับ (พ.ศ.๒๕๖๒) ขยายประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๗

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฉบับ( พ.ศ.๒๕๕๗)

การเปรียบเทียบปรับ

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓   (PDF)

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๖๓) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   (PDF)