slot deposit pulsa tanpa potongan เกี่ยวกับเรา – กลุ่มนิติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) ศึกษา และรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ประกอบการพิจารณายกร่าง แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคำสั่ง ระเบียบ ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามภารกิจของสำนักงาน เพื่อให้การยกร่าง แก้ไข ปรับปรุงดังกล่าวมีความเหมาะสม ถูกต้อง รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน และของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) ดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา เช่น ยกร่างสัญญา ตรวจทานความถูกต้องของสัญญาหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ รวมทั้งการจัดทำร่างนิติกรรมสัญญารูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำนิติกรรมสัญญานั้น ๆ ของสำนักงาน เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายของสำนักงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายต่าง ๆ

(3) ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ใช้ในการดำเนินการทางคดีปกครอง คดีแพ่ง หรือคดีอาญา เช่น การจัดทำคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำชี้แจง คำแถลง เพื่อให้มีข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักวิชาการ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่กรณีทุกฝ่าย รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับคดี ต่าง ๆ ของสำนักงาน เช่น การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ การจัดส่งเอกสารหมายเรียกพยานเอกสาร และการร่วมเป็นพยานบุคคลตามหมายเรียกพยานบุคคล

(4) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยหรือการแก้ไขปัญหานั้น ๆ มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

(5) ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบปัญหาเบื้องต้นในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจของกลุ่มนิติการแก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของทางราชการ

(6) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานทางกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(7) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับกรณีมีการกระทำความผิดตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(8) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กรณีมีการกระทำความผิดตามมาตรา 101/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร

นางสาวสุรีรัตน์ ชูวาพิทักษ์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวพลอยชมพู จันทสิงห์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกัญญา มะระสี

นิติกร

นางเบญจมาศ มูลขุนทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ว่าที่ร้อยตรี ทวีวัฒน์ อ่วมชิตร์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวจุฑาธิป ยินดีรักษ์

นิติกร

นางสาวสุจิรา นาแซง

นิติกรชำนาญการ

mfhandler (1)

นายพชร ตะภา

นิติกรปฏิบัติการ

นายสุรเดช ด่านศิริ

นิติกร

นางศิริพรรณ ศุภสินมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มนิติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม