slot deposit pulsa tanpa potongan เกี่ยวกับเรา – กลุ่มนิติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน

(๔) ให้คําปรึกษา และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ***
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๕

บุคลากร

นางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี ทวีวัฒน์ อ่วมชิตร์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวศุภิสรา คำสายใย

นิติกรปฏิบัติการ

นายพิชิตชัย วงษางาม

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวโชติรส บัวศรี

นิติกร

นางสาวสุรีรัตน์ ชูวาพิทักษ์

นิติกรชำนาญการ

คุณพลอย

นางสาวพลอยชมพู จันทสิงห์

นิติกรปฏิบัติการ

นายสุดนัย ต้นเกตุ

นิติกรปฏิบัติการ

นายสุรเดช ด่านศิริ

นิติกร

นางสาวสุนิสา กาสีนำ

นิติกร

นางศิริพรรณ ศุภสินมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุจิรา นาแซง

นิติกรชำนาญการ

นายศุภกรณ์ ทองศรี

นิติกรปฏิบัติการ

S__76947461

นายพชร ตะภา

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกัญญา มะระสี

นิติกร

นางเบญจมาศ มูลขุนทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป