slot deposit pulsa tanpa potongan คำพิพากษา – กลุ่มนิติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำพิพากษา

คดีหมายเลขดำที่ อ.๒๕๘/๒๕๕๘ – คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๘๑/๒๕๖๔       (PDF)      (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๒๙๓/๒๕๕๘ – คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๑๔/๒๕๖๔        (PDF)      (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๐๓๘/๒๕๕๘ – คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๖๓/๒๕๖๔      (PDF)      (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๔๘๑/๒๕๕๖ – คดีหมายเลขแดงที่  อ.๓๕๘/๒๕๖๔       (PDF)      (สุวรรณภูมิ) 

คดีหมายเลขดำที่ ส. ๔๒/๒๕๕๘ – คดีหมายเลขแดงที่ ส.๒๐/๒๕๖๓  (PDF)      (คอนโด พาร์ค แลนด์ เพชรเกษม – ท่าพระ)

คดีหมายเลขดำที่  ฟ. ๗/๒๕๕๓- คดีหมายเลขแดงที่  ฟ.๙/๒๕๖๓  (PDF)           (ป่าพรุแม่รำพึง)

คดีหมายเลขดำที่  อ. ๔๕๑/๒๕๕๖- คดีหมายเลขแดงที่  อ. ๑๐๗๘/๒๕๖๓  (PDF)           (โรงไฟฟ้าหนองแซง)

 

คดีหมายเลขดำที่ ส.๒๑/๒๕๕๘ – คดีหมายเลขแดงที่  ส.๑๐/๒๕๖๑ (PDF)             (เขื่อนห้วยโสมง)

คดีหมายเลขดำที่  อ.๖๐๔/๒๕๕๖- คดีหมายเลขแดงที่ อ.๖๙๙/๒๕๖๑  (PDF)         (แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน กก.วล. โดยมิชอบ)

คดีหมายเลขดำที่ ๑๑๗๖/๒๕๕๓ – คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๙๐/๒๕๕๙  (PDF)      (คดีโรงไฟฟ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา)          

คดีหมายเลขดำที่ ส.๘/๒๕๕๙ – คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๔/๒๕๕๙  (PDF)            (เขื่อนห้วยโสมง)

คดีหมายเลขดำที่ ส.๙/๒๕๕๙ – คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๕/๒๕๕๙ (PDF)             (เขื่อนห้วยโสมง)

คดีหมายเลขดำที่ ส.๑๐/๒๕๕๙ – คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๖/๒๕๕๙  (PDF)           (เขื่อนห้วยโสมง)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๐๙/๒๕๕๔ – คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๙๒/๒๕๕๘  (PDF)     (บางจะเกร็ง)

คดีหมายเลขดำที่ ส. ๒/๒๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๑๔/๒๕๕๘ (PDF)          (เพิกถอนประกาศรุนแรง)

คดีหมายเลขดำที่ ส.๑/๒๕๕๖ – คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๕/๒๕๕๘  (PDF)             (คดีถ่านโค้ก)

คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๓๘/๒๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๓๒/๒๕๕๘  (PDF)      (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๙๒/๒๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๕๐/๒๕๕๘ (PDF)        (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่ ๑๖๓๒/๒๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๘๕/๒๕๕๘ (PDF)        (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่ ๑๗๓๓/๒๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่ ๕๖๘/๒๕๕๘  (PDF)         (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่ ๑๙๘๖/๒๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๕๓/๒๕๕๘  (PDF)       (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๐๓/๒๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๖๒/๒๕๕๘  (PDF)        (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๓๑/๒๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๒๕/๒๕๕๘  (PDF)        (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๔๘/๒๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๗๐/๒๕๕๘  (PDF)        (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่  ๒๐๙๖/๒๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๒๒/๒๕๕๘ (PDF)         (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่ ๑๔๖๗/๑๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๓๐/๒๕๕๗   (PDF)         (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่ ๑๗๗๖/๒๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๙๐/๒๕๕๗  (PDF)          (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๗๒/๒๕๕๗  (PDF)          (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่ ๑๙๒๒/๒๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่  ๑๙๐๓/๒๕๕๗ (PDF)           (สุวรรณภูมิ)

คดีหมายเลขดำที่ ส. ๔๘/๒๕๕๗ – คดีหมายเลขแดงที่  ส.๑๘๓/๒๕๕๗ (PDF)          (โรงไฟฟ้ากระบี่)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๔๓๕/๒๕๕๑ – คดีหมายเลขแดงที่ อ.๙๖๓/๒๕๕๖  (PDF)                                  (ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย – มาเลเซีย)

คดีหมายเลขดำที่ ๖๔๒/๒๕๕๐ – คดีหมายเลขแดงที่ ๒๕๖/๒๕๕๖  (PDF)                                           (โรงไฟฟ้าแก่งคอย ๒)

คดีหมายเลขดำที่ ส. ๕-ส.๖/๒๕๕๔ และ ส.๖/๒๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่  ส.๓-๕/๒๕๕๖ (PDF)      (คดีโรงไฟฟ้าเนื่องเขต)

คดีหมายเลขดำที่ ๗๙๐/๒๕๕๑ – คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๓๖/๒๕๕๕  (PDF)            (โครงการหมู่บ้านเสียงสนนิเวศน์)

คดีหมายเลขดำที่ ๑๔๓๕/๒๕๕๒ – คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๑๙/๒๕๕๕  (PDF)         (ปรีชลักษณ์)

คดีหมายเลขดำที่ ๕๖๔/๒๕๕๑ – คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๖๘/๒๕๕๕  (PDF)            (บริษัท เพชรบุรี เทอร์มินัล จำกัด)

คดีหมายเลขดำที่ ส.๑๖/๒๕๕๕ – คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๕/๒๕๕๕ (PDF)              (นิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๘๘๗/๒๕๔๙ – คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๖/๒๕๕๔  (PDF)     (ค่า K กองทุนสิ่งแวดล้อม)

คดีหมายเลขดำที่ ๕๒๘/๒๕๕๔  – คดีหมายเลขแดงที่ ๗๓๐/๒๕๕๔   (PDF)         (แถลงการ์ณร่วมไทย – กัมพูชา)

คดีหมายเลขดำที่ ฟ. ๒๒/๒๕๕๐  – คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๓/๒๕๕๓ (PDF)           (แก้ไขประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา)

คดีหมายเลขดำที่  อ. ๔๖๕/๒๕๔๗ – คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๗/๒๕๕๓  (PDF)       (โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๗๑๔/๒๕๔๘  – คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๑๘/๒๕๕๒  (PDF)    (โรงแรมใบหยกสกาย)

คดีหมายเลขดำที่ ๘๗๗/๒๕๔๘ – คดีหมายเลขแดงที่ ๙๐๗/๒๕๕๐ (PDF)           (โครงการอาคารชุดของ บริษัท แอล.พีเอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด)

คดีหมายเลขดำที่ ๑๐๖๔/๒๕๔๗   ๑๐๕๙/๒๕๔๘ – คดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๕-๒๐๖/๒๕๔๙ (PDF)            (บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด)

คดีหมายเลขดำที่  อ.๕๘๖/๒๕๔๗ – คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๓๓/๒๕๔๙ (PDF)            (โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม จังหวัดสถราษฎร์ธานี)

คดีหมายเลขดำที่ ๒๑๓๒/๒๕๔๕  – คดีหมายเลขแดงที่ ๒๒/๒๕๔๘  (PDF)          (โครงการโรงแปรสภาพคอนเดนเสทเรธฺดิวและน้ำมันดิบ จังหวัดเพชรบุรี)

คดีหมายเลขดำที่ ๓๐๔/๒๕๔๔ – คดีหมายเลขแดงที่ ๖๐๑/๒๕๔๗ (PDF)  (โครงการบ่อขยะ จังหวัดปทุมธานี)

กลุ่มนิติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม