slot deposit pulsa tanpa potongan เกี่ยวกับเรา – กลุ่มนิติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน

(๔) ให้คําปรึกษา และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ***
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๕

บุคลากร

นางสาวสุรีรัตน์ ชูวาพิทักษ์

นิติกรชำนาญการ

คุณพลอย

นางสาวพลอยชมพู จันทสิงห์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกุลนิษฐ์ ทองศุภโชค

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุนิสา กาสีนำ

นิติกร

นางเบญจมาศ มูลขุนทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

นางสาวสุจิรา นาแซง

นิติกรชำนาญการ

S__76947461

นายพชร ตะภา

นิติกรปฏิบัติการ

นายสุรเดช ด่านศิริ

นิติกร

นางสาวจุฑาธิป ยินดีรักษ์

นิติกร

ว่าที่ร้อยตรี ทวีวัฒน์ อ่วมชิตร์

นิติกรชำนาญการ

นายพิชิตชัย วงษางาม

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกัญญา มะระสี

นิติกร

นางศิริพรรณ ศุภสินมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มนิติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม