slot deposit pulsa tanpa potongan กฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย – กลุ่มนิติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565
จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถาม – ตอบปัญหา พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565
จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565
จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สรุปสาระสำคัญของกระบวนการปรับเป็นพินัย
จัดทำโดย กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เอกสารประกอบการสัมมนากระบวนการปรับเป็นพินัย

แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการปรับเป็นพินัย และการดำเนินคดีพินัยในชั้นพนักงานอัยการ
จัดทำโดย สำนักงานอัยการสูงสุด

เรื่องเสร็จที่ 636/2566 เรื่อง การประกาศกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565

เรื่องเสร็จที่ 886/2566 เรื่อง การประกาศกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

เรื่องเสร็จที่ 896/2566 เรื่อง แนวทางการแก้ไขถ้อยคำของกฎหมายในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 และแนวทางการพิจารณากรณีที่ไม่ต้องเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวเป็นความผิดทางพินัยตามมาตรา 41

เรื่องเสร็จที่ 1066/2566 เรื่่อง เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจปรับเป็นพินัย
และหลักเกณฑ์ในการปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

เรื่องเสร็จที่ 180/2567 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย กรณีการกระทำความผิดตามมาตรา 101/1 และมาตรา 101/2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

กลุ่มนิติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม