slot deposit pulsa tanpa potongan คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา – กลุ่มนิติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องเสร็จที่ 622/2567 เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย  New

เรื่องเสร็จที่ ๔๔๔/๒๕๖๔ เรื่อง การกระทำความผิดมาตรา ๑๐๑/๑ และมาตรา ๑๐๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีโครงการของหน่วยงานของรัฐ

เรื่องเสร็จที่ ๑๔๖๑/๒๕๖๒ เรื่อง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอหารือการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง

เรื่องเสร็จที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เรื่องเสร็จที่ ๑๑๘๒/๒๕๕๘ เรื่อง การเป็นเจ้าของสิทธิและการเปลี่ยนแปลงเจ้าของสิทธิในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรื่องเสร็จที่ ๖๖๕/๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภายหลังบทบัญญัติมาตรา ๖๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นผลบังคับใช้

เรื่องเสร็จที่ ๙๕๓/๒๕๕๗ เรื่อง สถานะของประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ

เรื่องเสร็จที่ ๔๔๘/๒๕๕๗ เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สีเขียว
ซึ่งกําหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบท และเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่องเสร็จที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดทำแผนและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่องเสร็จที่ ๗๘๘/๒๕๕๕ เรื่อง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรื่องเสร็จที่ ๕๘๙-๕๙๐/๒๕๕๓ เรื่อง การออกประกาศให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่ที่สำคัญเป็นเขตพื้นที่โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

เรื่องเสร็จที่ ๒๔๖/๒๕๕๓ เรื่อง การใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ ๑ เออาร์และ ๑ บี เพื่อทําเหมืองแร่ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด

เรื่องเสร็จที่ ๔๖๐/๒๕๕๒ เรื่อง อำนาจของคณะกรรมการผู้ชำนาญการในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรื่องเสร็จที่ ๔๕๙/๒๕๕๒ เรื่อง การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่องเสร็จที่ ๗๔๒/๒๕๕๑ เรื่อง การอนุญาตให้เอกชนเข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เรื่องเสร็จที่ ๖๘๓/๒๕๕๑ เรื่อง การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่องเสร็จที่ ๕๐๑/๒๕๕๑ เรื่อง สถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

เรื่องเสร็จที่ ๙๐๙/๒๕๕๐ เรื่อง ผลใช้บังคับการแก้ไขเพิ่มเติมและการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒

เรื่องเสร็จที่ ๙๐๖/๒๕๕๐ เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่องเสร็จที่ ๙๒๐/๒๕๔๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ในส่วนของการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรื่องเสร็จที่ ๗๙๔/๒๕๔๖ เรื่อง หารือข้อกฎหมายตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K))

เรื่องเสร็จที่ ๔๐๐/๒๕๔๖ เรื่อง ความสมบูรณ์ของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีที่มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังจากได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

เรื่องเสร็จที่ ๘๙/๒๕๔๕ เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่องเสร็จที่ ๔๒๔/๒๕๔๓ เรื่อง ขอหารือกฎหมายตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่องเสร็จที่ ๒๗๑/๒๕๔๓ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

เรื่องเสร็จที่ ๒๑๒/๒๕๔๓ เรื่อง การใช้เขตอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓

เรื่องเสร็จที่ ๑๘๒/๒๕๔๓ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครอง (กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน ของบริษัทยูเนี่ยนเพาเวอร์                                   ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด)

เรื่องเสร็จที่ ๑๖๑/๒๕๔๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่องเสร็จที่ ๕๓๘/๒๕๔๑ เรื่อง บันทึกของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

เรื่องเสร็จที่ ๒๑๖/๒๕๔๑ เรื่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ หารือการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องนำขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดตาม มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับหรือไม่

เรื่องเสร็จที่ ๕๐๓/๒๕๔๐ เรื่อง การอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ออกตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙/๒๕๓๖ เรื่อง การใช้บังคับประกาศผู้อำนวยการทางหลวงที่ออกตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่องเสร็จที่ ๒๖๒/๒๕๒๘ เรื่อง ปัญหาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘
(การพิจารณารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

เรื่องเสร็จที่ ๖๖๕/๒๕๖๒ เรื่อง การทำหน้าที่กรรมการของบุคคลคนเดียวที่ดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการโดยตำแหน่ง
ในคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง

เรื่องเสร็จที่ ๑๓๔/๒๕๕๔ เรื่อง สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนขององค์การอิสระ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓

เรื่องเสร็จที่ ๘๗๗/๒๕๔๗ เรื่อง การนับองค์ประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย

เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓๓/๒๕๕๕ เรื่อง การจัดประชุมโดยวิธีอื่นใดซึ่งผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน

เรื่องเสร็จที่ ๖๙๘/๒๕๕๕ เรื่อง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการและอนุกรรมการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรื่องเสร็จที่ ๕๐๑/๒๕๕๑ เรื่อง สถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

เรื่องเสร็จที่ ๑๗/๒๕๒๐ เรื่อง การตีความพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘
และพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๑๙ (ความหมายของ คำว่า “คณะกรรมการ” และคำว่า “คณะกรรมการประจำเฉพาะเรื่อง”)

เรื่องเสร็จที่ ๓๕๒/๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความลับผิดทางละเมิด : กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ที่ใช้ในโครงการระบบกำจัดของเสียรวม เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องเสร็จที่ ๒๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การเรียกดอกเบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ : กรณีของกรมศุลกากร

เรื่องเสร็จที่ ๘๕๐/๒๕๕๔ เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีสิทธิเรียกร้องขาดอายุความ

เรื่องเสร็จที่ ๖๐๓/๒๕๕๑ เรื่อง ผู้เสียหายยื่นคําขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในขณะที่มีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรม

เรื่องเสร็จที่ ๔๒๑/๒๕๔๓ เรื่อง ผู้เสียหายตามความในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และบุคคลภายนอกตามความ
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

เรื่องเสร็จที่ ๒๐๕/๒๕๔๑ เรื่อง การสอบสวนทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในการสอบสวนได้หรือไม่

 

กลุ่มนิติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม